1. Đ/c Phạm Thị Thúy Linh - Hiệu trưởng

2. Đ/c Trần Thị Thạnh Tâm - Phó hiệu trưởng CSGD

3. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Măng - Phó hiệu trưởng CSND