Dạy trẻ đếm đến 9. Nhận biết nhóm có 9 đối tượng. Nhận biết chữ số 9 (MGL 5-6 tuổi)

 

 

                             Dạy trẻ đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5 (MGN 4-5 tuổi)