Nhà trường có 5 tổ chuyên môn. Bao gồm:

1. Tổ chuyên môn khối Mẫu giáo lớn ( 09đ/c)

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bùi Lê Thu Hà

Giáo viên - TB.TTND

Tổ trưởng

 

2

Đặng Thị Khuyên

Giáo viên 

Tổ phó

 

3

Phạm Thu Hiền

Giáo viên

Thành viên

 

4

Nguyễn T. Phương Thúy

Giáo viên

Thành viên

 

5

Nguyễn T.Tuyết Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

6

Đặng Thị Khuyên

Giáo viên

Thành viên

 

7

Nguyễn T. Hồng Thắm

Giáo viên

Thành viên

 

8

Quán Thị Thu Trang

Giáo viên

Thành viên

 

9

Nguyễn Phương Châm

Giáo viên

Thành viên

 

 

2. Tổ chuyên môn khối Mẫu giáo nhỡ ( 06 đ/c)

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Ngô Thị Thu Hiền

Giáo viên

Tổ trưởng

 

2

Hoàng Phương Anh

Giáo viên

Tổ phó

 

3

Trần Thanh Nga

Giáo viên

Thành viên

 

4

Trương Hồng Hạnh

Giáo viên

Thành viên

 

5

Phạm Thùy Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

6

Lê Thị Mai Hương

Giáo viên

Thành viên

 

 

3. Tổ chuyên môn khối Mẫu giáo bé (08đ/c)

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Mai Phượng

Giáo viên

Tổ trưởng

 

2

Đặng Thị Hà

Giáo viên

Tổ phó

 

3

Nguyễn Thị Ngà

Giáo viên

Thành viên

 

4

Đoàn Kim Anh

Giáo viên

Thành viên

 

5

Phạm Thị Tình

Giáo viên

Thành viên

 

6

Đặng Tuyết Dung

Giáo viên

Thành viên

 

7

Vũ Kim Anh

Giáo viên

Thành viên

 

8

Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên

Thành viên

 

 

4. Tổ chuyên môn khối Nhà trẻ

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

Tổ trưởng

 

2

Vũ Thị Nhung

Giáo viên

Thành viên

 

3

Ngô Thị Mai Hồng

Giáo viên

Thành viên

 

4

Tạ Thị Hậu

Giáo viên - BT Đoàn Thanh niên

Tổ phó

 

5

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

Thành viên

 

6

Nguyễn Ngọc Hải

Giáo viên

Thành viên

 

 

5. Tổ nuôi dưỡng

 

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhân viên nuôi dưỡng

Tổ trưởng

 

2

Cao Thị Nam

Nhân viên nuôi dưỡng

Tổ phó

 

3

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

4

Lê Minh Ngọc

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

5

Tạ Minh Thu

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

6

Trần Thị Hoa

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên

 

7

Trần Thị Liệu

Nhân viên nuôi dưỡng

Thành viên