Gồm 06 đ/c:

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Vũ Hải Yến

Nhân viên Y tế

Tổ trưởng

 

2

Trịnh Thị Thanh Chính

Nhân viên kế toán

Tổ phó

 

3

Nguyễn Linh Lan

Nhân viên văn thư

Thành viên

 

4

Đinh Hồng Chín

Bảo vệ

Thành viên

 

5

Hoàng Mạnh Hùng

Bảo vệ

Thành viên

 

6

Đỗ Xuân Tùng

Bảo vệ

Thành viên