Gồm 06 đ/c:

STT

Họ và tên

Chức danh, Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nhân viên Kế toán

Tổ trưởng

 

2

Lục Thị Kim Yến

Nhân viên Văn thư

Tổ phó

 

3

Vũ Hải Yến

Nhân viên Y tế

Thành viên

 

4

Đinh Hồng Chín

Bảo vệ

Thành viên

 

5

Đặng Quang Hưng

Bảo vệ

Thành viên

 

6

Đỗ Xuân Tùng

Bảo vệ

Thành viên